Administrator Twoich danych osobowych

 Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 22 (dalej „PTA”).

Kontakt z administratorem Twoich danych osobowych

Adres email: pta@pta.med.pl

Adres pocztowy: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

Źródło, czyli skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy od Ciebie podczas zarejestrowania się w bazie członków PTA

Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania celu PTA zgodnie z przyjętym statutem, w szczególności:

 1. zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne,
 2. reprezentowanie i promowanie polskiej alergologii w kraju i za granicą,
 3. upowszechnianie wiedzy na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych,
 4. udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników fachowych ochrony zdrowia w dziedzinie alergologii,
 5. współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie alergologii w Polsce,
 6. organizowanie i popieranie badań, prac naukowych w zakresie alergologii doświadczalnej i klinicznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
 7. prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

Twoje uprawnienia wobec PTA w zakresie przetwarzania danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zabrane przez PTA; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
 • możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

Masz  prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu  nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Kiedy możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

PTA może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym PTA w  ramach organizowania wszelkich wydarzeń edukacyjno–szkoleniowych takich jak konferencje, sympozja, kongresy, akademie.

PTA może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

PTA przechowuje Twoje dane osobowe w związku z zapisaniem się przez Ciebie do strefy członkowskiej PTA.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PTA zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.